Ολοκληρωμένα Προγράμματα | Τοπική ανάπτυξη
ΕΤΠΑ - Καινοτόμες Δράσεις για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη

Στο πλαίσιο του προγράμματος αναζητήθηκαν τρόποι αξιοποίησης της Πολιτιστικής Κληρονομιάς για την οικονομική ανάπτυξη, μέσα από «μέτρα πολιτιστικής συναίνεσης» στις διαδικασίες σχεδιασμού, με σκοπό τη διαφύλαξη της Πολιτιστικής Κληρονομιάς και την ενίσχυση της πολιτιστικής ολοκλήρωσης των Ευρωπαϊκών Περιφερειών
Σχετικοί σύνδεσμοι