Ολοκληρωμένα Προγράμματα | Τοπική ανάπτυξη
YOUTHSTART

 

Η κοινοτική πρωτοβουλία Youthstart στόχευε στην διακρατική συνεργασία για την παραγωγική ένταξη των νέων και την αντιμετώπιση του διογκούμενου προβλήματος της ανεργίας.

Τίτλος προγράμματος:  YOUTHSTART – “Νέοι χωρίς σύνορα”

Είδος προγράμματος:  Κοινοτική Πρωτοβουλία «Απασχόληση», Άξονας Youthstart

 (Υπουργείο Εργασίας)

Σύντομη περιγραφή:  

Μέτρο 1: α) ενίσχυση υφιστάμενου επαγγελματικού προσανατολισμού

Μέτρο 2: Κατάρτιση 10 νέων ως τουριστικών στελεχών-εμψυχωτών

Μέτρο 3: Απασχόληση των 10 παραπάνω νέων (ΟΑΕΔ)

Μέτρο 4: 

α) προώθηση της ενημέρωσης των νέων , δημιουργία 

Οδηγού καλής Πρακτικής

β) δημιουργία site και on line forum

γ) ημερίδα, έντυπο 


Έναρξη: βʼτρίμηνο 1998

Λήξη: 31/12/2000

Εταίροι (και ρόλος της ΔΕΜΕΚΑΒ): 

1. ΔΕΜΕΚΑΒ  

2. ΔΕΟΒ – ΚΕΚ

3. ΚΟΔΒ

4. ΔΗΚΕΜΒ

5. ΔΗΤΕΒ

6.ΕΟΠ- Κοινωνικές Υπηρεσίες Ν. Μαγνησίας

7. Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς

8. Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν.Μαγνησίας

9.Four Ways Travel

Διακρατικοί εταίροι: Comune di Maglie, Italy

Σχετικοί σύνδεσμοι