Ολοκληρωμένα Προγράμματα | Τοπική ανάπτυξη
Κοινοτική Πρωτοβουλία ADAPT - Δίκτυο DELPHI

Προσαρμογή των δεξιοτήτων και γνώσεων της μηχανολογίας, για την ανάπτυξη νέων κοινωνικά χρήσιμων προϊόντων και υπηρεσιών στον τομέα της υγείας και τους σχετικούς με την υγεία τομείς.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το προτεινόμενο πρόγραμμα επιδιώκει:

την πρόβλεψη και επιτάχυνση της ανάπτυξης νέων επαγγελμάτων και νέων δραστηριοτήτων
την επιτάχυνση της προσαρμογής του δυναμικού της περιοχής στις επικείμενες αλλαγές στην βιομηχανία
την προσαρμογή των δεξιοτήτων και της γνώσης των μηχανικών εφαρμογών, στην ανάπτυξη νέων τεχνολογικών συστημάτων παραγωγής, κύρια στον τομέα υγείας και στους παρεμφερείς τομείς
την ανάπτυξη νέων δικτύων συνεργασίας και νέων ευκαιριών απασχόλησης.


ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Βασικός στόχος του προγράμματος είναι να δημιουργηθεί μία μόνιμη σχέση συνεργασίας μεταξύ πανεπιστημίων, ερευνητικών κέντρων, επιχειρήσεων και καταναλωτών, με προοπτική να διαγνωστούν και να προσδιοριστούν οι ανάγκες για την ανάπτυξη νέων προϊόντων και τη δημιουργία νέων ευκαιριών επιχειρηματικής δραστηριότητας και απασχόλησης.

Αναλυτικότεροι στόχοι είναι:

α. Η προσαρμογή της παραγωγικής διαδικασίας των ΜΜΕ της περιοχής, κυρίως του κλάδου μετάλλου και των σχετικών ηλεκτρονικών εφαρμογών, στην παραγωγή νέων προϊόντων στους τομείς της υγείας και των υπηρεσιών υγείας, όπως:
μικροσκοπικά συστήματα ελέγχου και προωθητικοί μηχανισμοί για την παροχή δυνατοτήτων κίνησης στους ηλικιωμένους και άτομα με ειδικές ανάγκες
συστήματα αφής και κινητικότητας
συστήματα ήχου και κινητικότητας
συστήματα σμίκρυνσης
μηχανισμοί υποστήριξης του μυϊκού και νευρικού συστήματος
ειδικές εφαρμογές τεχνητών μελών
πολυμέσα και δίκτυα μετάδοσης επικοινωνίας που διευκολύνουν τηλεδιαγνωστικά συστήματα και εφαρμογές της τηλεχειριστικής
ειδικά σχεδιασμένες φορητές νοσοκομειακές μονάδες, συμπεριλαμβανομένων κινητών χειρουργείων
η σύγκλιση και η αλληλεπίδραση του παραγωγού, των ερευνητικών κέντρων και των καταναλωτών (χρηστών) για την παραγωγή προϊόντων προσαρμοσμένων σε συγκεκριμένες ανάγκες.

β. Η εκπαίδευση και ο επαναπροσανατολισμός του ανθρώπινου δυναμικού σε νέες τεχνικές, για τη παραγωγή νέων προϊόντων.

γ. Η δημιουργία νέων προϊόντων για ένα ευρύ καταναλωτικό κοινό που διαμορφώνουν οι συνθήκες της σύγχρονης κοινωνίας, όπως εκφυλιστικές παθήσεις, τροχαία ατυχήματα, άτομα με ειδικές ανάγκες, κλπ.

δ. Η μεταφορά τεχνογνωσίας, εμπειρίας, εφαρμογών και εκπαιδευτικών μεθόδων σε νέες μεθόδους παραγωγής μεταξύ ευρωπαϊκών εταίρων υψηλότερου επιπέδου ανάπτυξης προς λιγότερο αναπτυγμένες χώρες όπως η Ελλάδα.

ε. Η δημιουργία ενός μόνιμου δικτύου πολυεπίπεδης συνεργασίας μεταξύ ευρωπαϊκών περιοχών Βορρά-Νότου με σαφή οικονομικά και κοινωνικά αποτελέσματα.

στ. Ενίσχυση της απασχόλησης μέσω της ανάπτυξης της τοπικής οικονομίας. Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά των προτάσεων που θέτουν οι γενικοί σκοποί του προγράμματος ADAPT, είναι η ενίσχυση της εργασίας και της απασχόλησης γενικότερα. Αυτό εξειδικεύεται στην ατομική ή στην μικρής κλίμακας παραγωγή αγαθών που καλύπτουν ανάγκες  ηλικιωμένων με κινητικές δυσκολίες και προσώπων χρηζώντων βοήθειας (άτομα με ειδικές ανάγκες). Αλλά με τις τελευταίες εξελίξεις  στα τηλεχειριστικά συστήματα ελέγχου, το πρόγραμμα επεκτείνεται και στην εξειδίκευση του προσωπικού που εμπλέκεται στη διαδικασία παραγωγής τους, παρά την τάση υποκατάστασης τους από την ρομποτική.

Ο συνδυασμός του δημόσιου τομέα, του ιδιωτικού και της συμμετοχής των εργαζομένων θα προσέδιδε μία νέα διάσταση  στη σύλληψη που έχει διατυπωθεί με συνέπεια στις θέσεις του Κοινοτικού Επιτρόπου Χρήστου Παπουτσή, και προσδιορίζει την ιδέα της «Τοπικής Κοινωνικής Οικονομίας» (Local Social Economy).

Η ευέλικτη αυτή φόρμουλα θα ενισχυθεί από την ίδρυση ανάλογων εμπορικών επιχειρήσεων που θα απορρέουν από το πρόγραμμα.

Σχετικοί σύνδεσμοι