Υποβληθείσες προτάσεις |
Intelligent Energy Europe

Πρόταση: «ARMED4SEAP» Πρόσβαση σε Αξιόπιστα και Εύχρηστα Ενεργειακά Δεδομένα για την Υλοποίηση Σχεδίων Δράσης Αειφόρου Ενέργειας

Εταίροι:

Ελλάδα - ANEVO S.A.

Ρουμανία - Brasov Metropolitan Agency (AMB)

Ουγγαρία - Energiaklub Climate Policy Institute and Applied Communications Association

Ιταλία - Istituto Superiore sui Sistemi Territoriali per lʼInnovazione (SiTI)

Ισπανία - Extremadura Energy Agency (AGENEX)

Σλοβενία - Local Energy Agency Spodnje Podravje (LEA SP)

Κροατία - International Centre for Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems (SDEWES Centre)

Ιρλανδία - Tipperary Energy Agency (TEA)

Κύπρος - Stratagem Energy Ltd

Ελλάδα - i-TENP Technologies S.A.

Διάρκεια: 3 χρόνια (Ιούνιος 2014 – Ιούνιος 2017)

Συνολικός Προϋπολογισμός: 1.358.399 

Προϋπολογισμός ΑΝΕΒΟ: 252.539 

Χρηματοδότηση: 75% (189.404 )

Περίληψη πρότασης:

Η πρόσβαση σε αξιόπιστα δεδομένα ενεργειακής κατανάλωσης είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη των Σχεδίων Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (ΣΔΑΕ), προκειμένου να εντοπιστούν οι τομείς που έχουν το μεγαλύτερο δυναμικό για την εξοικονόμηση ενέργειας και την εφαρμογή στοχευμένων μέτρων, αλλά και για την παρακολούθηση της επιτυχημένης εφαρμογής τους. Μέχρι τώρα, η συλλογή των στοιχείων για την ανάλυση της ενεργειακής κατανάλωσης και των τρόπων χρήσης της ενέργειας αποδείχθηκε δύσκολη σε πολλούς δήμους: πολλοί έχουν έλλειψη στοιχείων, δεδομένου ότι δεν διαθέτουν τους μηχανισμούς και τα εργαλεία για να τα συγκεντρώσουν. Για άλλους υπάρχουν μεθοδολογικές δυσκολίες, δεδομένου ότι σε ορισμένες περιπτώσεις η συλλογή στοιχείων γίνεται ως επί το πλείστον σε εθνικό επίπεδο. Επίσης, ακόμη και όταν τα δεδομένα είναι διαθέσιμα, πολλές φορές προκύπτουν λάθη κατά τους υπολογισμούς, ενώ σε άλλες περιπτώσεις, τοπικές επιχειρήσεις παραγωγής ενέργειας δεν συνεργάζονται πλήρως για την παροχή των απαραίτητων δεδομένων.

Στόχος:

Το έργο έχει ως στόχο να ξεπεραστούν τα παραπάνω προβλήματα, υποστηρίζοντας τους δήμους ώστε να βελτιώσουν την ικανότητά τους να συλλέγουν αυτά τα στοιχεία και να έχουν πρόσβαση στα ενεργειακά δεδομένα, για τη βελτίωση της εφαρμογής και παρακολούθησης των ΣΔΑΕ. Αυτό θα επιτευχθεί με την υποστήριξη της αποτελεσματικής συνεργασίας μεταξύ των δημόσιων αρχών, των στατιστικών υπηρεσιών και παροχών ενεργειακών δεδομένων, προκειμένου να βοηθήσει τους συμβούλους που ασχολούνται με την προετοιμασία των Σχεδίων Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (ΣΔΑΕ) σε δήμους να έχουν πρόσβαση σε αξιόπιστα ενεργειακά δεδομένα. Για το σκοπό αυτό προτείνεται η δημιουργία ενός γραφείου, μιας υπηρεσίας η οποία θα είναι υπεύθυνη για την εφαρμογή και την παρακολούθηση των ΣΔΑΕ, και θα είναι σε στενή συνεργασία με τις δημόσιες αρχές. Στόχος του γραφείου θα είναι η συλλογή των ενεργειακών δεδομένων, η αξιοποίησή τους για τον προγραμματισμό των απαραίτητων παρεμβάσεων, η παρακολούθηση και ο έλεγχος των εργασιών που προγραμματίζονται σε σχέση με την κλιματική αλλαγή και την ενέργεια. Η υπηρεσία αυτή προβλέπεται επίσης να παρέχει τα κατάλληλα εργαλεία για να αξιοποιήσει αυτές τις πληροφορίες για τον εντοπισμό προβλημάτων όσον αφορά τη χρήση της ενέργειας σε επίπεδο δήμου, και να δοθεί προτεραιότητα σε βιώσιμα σχεδία δράσης, όπου ως επί το πλείστον απαιτούνται. Επίσης θα παρέχονται πετυχημένα παραδείγματα, πολιτικές και πρακτικές προς εφαρμογή.

Σχετικοί σύνδεσμοι