Υποβληθείσες προτάσεις |
INTELLIGENT ENERGY

TAREUME - Πρωτοβουλίες Δράσεων για την μείωση της κατανάλωσης ενέργειας από εργαζόμενους σε Δήμους - 

Ο σκοπός του έργου είναι η υλοποίηση δράσεων και εφαρμογή αποδεδειγμένων καλών πρακτικών για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης στο αστικό περιβάλλον, με έμφαση στα δημοτικά κτίρια και τις κατοικίες των εργαζομένων του Δήμου και ευπαθών ομάδων, μέσω της υλοποίησης δράσεων που θα έχουν ως σκοπό να κινητοποιήσουν τους εργαζομένους στους Δήμους, την τοπική αυτοδιοίκηση, επιχειρήσεις και φορείς προς αυτή την κατεύθυνση.

Επικεφαλής εταίρος: ΑΝΕΒΟ Α.Ε.

Εταίροι: Ενεργειακά κέντρα & αναπτυξιακές εταιρείες από Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, Βουλγαρία, Πορτογαλία.

H χρηματοδότηση προέρχεται από το ΕΤΠΑ και είναι 75 %.

Η συνολική χρηματοδότηση του έργου είναι 719.096 Ευρώ ενώ για την ΑΝΕΒΟ προβλέπεται χρηματοδότηση 172.640 Ευρώ.

Συγκεκριμένα το έργο TARE-UME έχει ως στόχο να:

• Προσδιορίσει και να ευαισθητοποιήσει τους βασικούς τοπικούς παράγοντες και συντελεστές που είναι υπό την ευθύνη τους η εφαρμογή μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας σε Δήμους και να διερευνήσει τις δυνατότητες που υπάρχουν για τη στήριξη των εργαζομένων σε δήμους για τη μείωση της ενέργειας που χρησιμοποιούν τόσο στο χώρο εργασίας τους όσο και στις κατοικίες τους.

• Συγκεντρώσει παραδείγματα καλών πρακτικών και μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας που εφαρμόζονται στις εγκαταστάσεις σε διάφορους Δήμους σε όλη την Ευρώπη και πως αυτά θα μπορούσαν να εφαρμοστούν στους τόπους κατοικίας των εργαζομένων τους.

• Επιδείξει με απλό και κατανοητό τρόπο τα περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη από την αγορά λιγότερο ενεργοβόρων αγαθών και την ορθή χρήση αυτών.

• Δώσει κίνητρα στους εργαζομένους να υποστηρίξουν ενεργά τις προσπάθειες των Δήμων για να επιτύχουν τους στόχους που θέτουν όσον αναφορά την εξοικονόμηση ενέργειας.

• Παράσχει την τεχνική και επιστημονική υποστήριξη σε εργαζόμενους στους Δήμους αρχικά, να υιοθετήσουν μέτρα για την εξοικονόμηση ενέργειας τόσο στην εργασία όσο και στις κατοικίες τους.

• Παράσχει σε Δήμους βασικές πληροφορίες που αφορούν την κατανάλωση ενέργειας στις εγκαταστάσεις του.


Αναμενόμενα αποτελέσματα:

• Ευαισθητοποίηση των εργαζομένων σε δήμους σε θέματα ενέργειας και την ορθολογική της χρήση, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση για το πώς να εφαρμόσουν τέτοιες λύσεις και πρακτικές στην πράξη τόσο στο χώρο εργασίας όσο και στις κατοικίες τους.

• Εδραιώσει την εμπιστοσύνη των εργαζομένων σε δήμους στα Ευρωπαϊκά πρότυπα για την ενέργεια και τον οικολογικό σχεδιασμό, και ισχυροποίηση της γνώσης τους προκειμένου να ενεργούν προς το συμφέρον τους κατά την αγορά και τη λειτουργία προϊόντων με γνώμονα την εξοικονόμηση ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος.

Σχετικοί σύνδεσμοι