Υποβληθείσες προτάσεις |
INTELLIGENT ENERGY

Covenant Twinning -

Αφορά την συνεργασία μεταξύ δήμων για την προετοιμασία και υλοποίηση του Συμφώνου των Δημάρχων και την διάδοση των δεσμεύσεων για βιώσιμη ενεργειακή διαχείριση και σχεδιασμό, με την αποδοχή των αρχών του «Συμφώνου των Δημάρχων» από μικρές και μεσαίες πόλεις και την εφαρμογή μιας άμεσης διαδικασίας μεταφοράς τεχνογνωσίας και μάθησης.

Επικεφαλής εταίρος: Περιφέρεια Πάντοβα (Ιταλία)

Εταίροι: Από Ελλάδα (ΑΝΕΒΟ), Ιταλία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Βουλγαρία, Τσεχία, Μάλτα, Ουγγαρία.

H χρηματοδότηση προέρχεται από το ΕΤΠΑ και είναι 75 %.

Η συνολική χρηματοδότηση του έργου είναι 2.650.000 Ευρώ ενώ για την ΑΝΕΒΟ προβλέπεται χρηματοδότηση 161.315 Ευρώ.
Σχετικοί σύνδεσμοι