Ολοκληρωμένα Προγράμματα | Ενέργεια
LIFE+

Το έργο CLIM-LOCAL2020 υλοποιείται από κοινού μεταξύ του Δήμου Βόλου, της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Μείζονος Περιοχής Βόλου (ΔΕΥΑΜΒ), της Αναπτυξιακής Εταιρείας Βόλου (ΑΝΕΒΟ) και της Εταιρείας Περιβαλλοντικών Μελετών (Ε.ΠΕ.Μ. Α.Ε.).

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα LIFE+ 2007 της Ε.Ε. και οι κύριοι στόχοι του περιλαμβάνουν:

- Ανάπτυξη κατάλληλων εργαλείων που θα επιτρέψουν στις τοπικές αρχές να μειώσουν σημαντικά τις εκπομπές των Αερίων του Φαινομένου του Θερμοκηπίου (ΑΦΘ) στην περιοχή τους
- Ανάπτυξη προγράμματος παρακολούθησης και αξιολόγησης των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη μείωση εκπομπών ΑΦΘ σε τοπικό επίπεδο
- Ευαισθητοποίηση, παροχή κατάρτισης και διάδοση των πληροφοριών σχετικά με την κλιματική αλλαγή και την αντιμετώπισή της
- Μείωση των εκπομπών ΑΦΘ σε τοπικό επίπεδο (Δήμος Βόλου), σε ορίζοντα 10-15 ετών, με την ενεργό συμμετοχή των πολιτών

Η εκτιμώμενη διάρκεια του έργου είναι 3,5 χρόνια (1/1/2009 - 31/6/2012).
Σχετικοί σύνδεσμοι