Ολοκληρωμένα Προγράμματα | Ενέργεια
Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα “Ευφυής Ενέργεια”

Το έργο «Ενέργεια 21» εντάσσεται στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Ευφυής Ενέργεια» και έχει ως στόχο την προώθηση ενός ενεργειακού πλάνου δράσης για την ενδυνάμωση της βιώσιμης ανάπτυξης στο τομέα της ενέργειας. Σε αυτό το έργο συμμετέχουν φορείς από πέντε χώρες τις Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ισπανία, Ιταλία, Βουλγαρία, Λιθουανία και Ελλάδα). Για την περιοχή του Βόλου υπεύθυνη για την διαχείριση του έργου είναι η Δημοτική Επιχείρηση Μελετών Κατασκευών & Ανάπτυξης Βόλου (ΔΕΜΕΚΑΒ).

Αντικείμενο του προγράμματος είναι να ωθήσει τους δήμους στην υπογραφή του «Συμφώνου των Δημάρχων» και να ετοιμάσει έναν ενεργειακό οδηγό, με οδηγίες για την δημιουργία και υλοποίηση ενός Βιώσιμου Ενεργειακού Πλάνου Δράσης (ΒΕΠΔ). 

Το «Σύμφωνο των Δημάρχων είναι μία φιλόδοξη πρωτοβουλία που δρομολογήθηκε πρόσφατα από την Ευρωπαϊκή Ένωση κατόπιν διαβούλευσης με πλήθους πόλεων ανά την Ευρώπη. Το Σύμφωνο συνίσταται σε επίσημη δέσμευση των πόλεων που προσχωρούν σε αυτό να επιτύχουν αποτελέσματα πέραν των στόχων της Ε.Ε. για τη μείωση των εκπομπών CO2 μέσω δράσεων υπέρ της ενεργειακής απόδοσης και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Περισσότερες από 700 πόλεις ανά την Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων και 22 δήμων από την Ελλάδα έχουν μέχρι στιγμής υπογράψει το «Σύμφωνο των Δημάρχων».   

Προκειμένου να υλοποιηθεί η δέσμευση των δήμων που συμμετέχουν στο σύμφωνο να μειώσουν τις εκπομπές CO2 τουλάχιστον κατά 20% μέχρι το 2020, χρειάζεται καταρχήν να γίνει καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης όσο αναφορά τους αέριους ρύπους και κατόπιν να υποβάλλουν ένα Βιώσιμο Ενεργειακό Πλάνο Δράσης (ΒΕΠΔ) με τις ενέργειες και δράσεις που θα ακολουθήσουν για να πετύχουν τους στόχους τους. 

Η ΔΕΜΕΚΑΒ στα πλαίσια του έργου «Ενέργεια 21» κατέγραψε την υπάρχουσα Ενεργειακή κατάσταση για την περιοχή του Βόλου και ετοίμασε μαζί με τους άλλους εταίρους που συμμετέχουν στο πρόγραμμα έναν ενεργειακό οδηγό με μεθοδολογία και παραδείγματα για την κατάρτιση ενός Βιώσιμου Ενεργειακού Πλάνου Δράσης και σύντομα θα είναι έτοιμος να διανεμηθεί σε όλους τους αρμόδιους φορείς.Σχετικοί σύνδεσμοι