Ολοκληρωμένα Προγράμματα | Αστικό περιβάλλον
Τηλεματική για το Περιβάλλον

Σκοπός του προγράμματος ήταν η αξιοποίηση εφαρμογών της τηλεματικής σε θέματα περιβαλλοντικής προστασίας.
Σχετικοί σύνδεσμοι