Ολοκληρωμένα Προγράμματα | Αστικό περιβάλλον
Πρόγραμμα LIFE - EMAS

Η υιοθέτηση ενός Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και Περιβαλλοντικού Ελέγχου (EMAS), στοχεύει βασικά στη βελτίωση των περιβαλλοντικών πρακτικών. Υπάρχουν όμως και περαιτέρω οφέλη  που αφορούν την ποιότητα, υγιεινή και ασφάλεια και την καλή διαχείριση των οικονομικών θεμάτων. Ένας οργανισμός που χρησιμοποιεί το EMAS, μπορεί να κατανοήσει τις επιπτώσεις του στο περιβάλλον, να αξιολογήσει τις δικές του περιβαλλοντικές επιδόσεις και να θέσει πρακτικούς στόχους που είναι εφικτοί με την έννοια της συνεχούς βελτίωσης. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, και στα πλαίσια της συνέχισης υλοποίησης του προγράμματος  σε δημοτικές υπηρεσίες του Βόλου, της Λάρισας και της Πάτρας, και μετά την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού κύκλου των εργαζομένων, έγινε μία προσπάθεια ουσιαστικής συμμετοχής του προσωπικού των υπηρεσιών κατά την  εφαρμογή   των Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης για την ολοκλήρωση του πιλοτικού προγράμματος.

Ακολούθησε η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων, ο εντοπισμός των αδυναμιών καθώς και των δυνατών σημείων που εντοπίστηκαν σε χειρισμούς και πρακτικές των υπηρεσιών.

Τέλος, προϊόν της όλης εμπειρίας που αποκομίστηκε από το πρόγραμμα, αποτέλεσε η συγγραφή του Οδηγού για την εγκατάσταση ΣΠΔ από την Τοπική Αυτοδιοίκηση, ενώ παράλληλα η λήψη μιας σειράς μέτρων, στόχο της είχε τη διάδοση του έργου και των αποτελεσμάτων του.


Σχετικοί σύνδεσμοι