Ολοκληρωμένα Προγράμματα | Τοπική ανάπτυξη
Κοινοτική Πρωτοβουλία EQUAL

Ο κύριος στόχος του έργου είναι η καταπολέμηση της ανεργίας και της υποαπασχόλησης των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού (ιδιαίτερα τους νέους, γυναίκες και άτομα με ειδικές ανάγκες), με τη δημιουργία κοινωνικών επιχειρήσεων.

Περιοχή εφαρμογής: Νομός Μαγνησίας – Περιφέρεια Κρήτης

Συντονιστής Προγράμματος: Αναπτυξιακή Ηρακλείου Α.Ε.

Συντονιστής Μαγνησίας: ΚΕΚAΝΑΜ Α.Ε.

Διάρκεια σε μήνες: 27 μήνες 

Συνολικός Προϋπολογισμός: 2.582.538 Ευρώ

Χρηματοδότηση EKT: 75%

Χρηματοδότηση Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: 25%


Εταιρικό σχήμα:

1. Αναπτυξιακή Ηρακλείου Α.Ε. - Συντονιστής Προγράμματος

2. Αναπτυξιακή Λασιθίου Α.Ε.

3. AKOM-M Ψηλορείτης

4. Οργανισμός Ανάπτυξης Δυτικής Κρήτης (ΟΑΔΥΚ)

5. Σύνδεσμος Τοπικών Ενώσεων Δήμων και Κοινοτήτων Κρήτης (ΣΤΕΔΚ-Κ)

6. Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)

7. Εταιρεία Τουρισμού Κρήτης

8. Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος/ΤΑΚ

9. Ελληνικός Σύνδεσμος Νέων Επιχειρηματιών Κρήτης

10. Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ρεθύμνου

11. Εταιρεία Κοινωνικής Πολιτικής Αυτοδιοικήσεων Κρήτης - ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α.

12. ΚΕΚ Ανάπτυξη Κρήτης

13. Τεχνική Εκπαιδευτική ΚΕΚ ΕΠΕ

14. Κέντρο Ειδικών Παιδιών «Ζωοδόχος Πηγή»

15. Οργανισμός Δημοτικής Κοινωνικής Πολιτικής Χανίων (ΟΔΗΚΟΙΠ) 

Κέντρο Συμβουλευτικής Αγωγής Νέων Δήμου Ηρακλείου-Ομάδα Εθελοντών Πρόληψης

16. Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Λασιθίου

17. Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Χανίων

18. Κέντρο Αποκατάστασης Παιδιών και Νέων Κρήτης

19. Ινστιτούτο Εργασίας - Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος

20. THEMA Ανάπτυξη Κρήτης

21. AGO HELLAS Ε.Π.Ε.

22. Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης & Έρευνας Ν. Α. Μαγνησίας

23. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας

24. Δήμος Βόλου 

25. Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Μαγνησίας

26. Επιμελητήριο Μαγνησίας

27. Εργατικό Κέντρο Βόλου

28. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας - Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης & Κέντρο Δικτύων

29. Ελληνικός Οργανισμός Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας - ΕΟΜΜΕΧ

30. Αναπτυξιακή Εταιρεία Μαγνησίας - ΑΝΕΜ Α.Ε. 

31. Εταιρεία Κοινωνικής Παρέμβασης και Πολιτισμού Ν. Α. Μαγνησίας - ΕΚΠΟΛ

32. Δημοτική Επιχείρηση Μελετών Κατασκευών & Ανάπτυξης Βόλου- ΔΕΜΕΚΑΒ

33. Δημοτικός Εκπαιδευτικός Οργανισμός Δ. Βόλου - ΔΕΟΒ

34. Δημοτικός Οργανισμός Υγείας και Κοινωνικών Θεμάτων Δ. Βόλου - ΔΟΥΚ

35. ΔΙΑΠΟΛΙΣ

36. Δίκτυο Εθελοντικών Οργανώσεων Μαγνησίας 

37. ΘΕΣΣΑΛΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε

38. «ΠΡΩΤΗ» - Γιώργος Καρεκλίδης - Εκδόσεις Εκτυπώσεις / Διαφημίσεις

39. Εφημερίδα «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ»

40. Εφημερίδα «ΝΕΟΣ ΤΥΠΟΣ»


Διακρατική Συνεργασία: 

1. Γαλλία - LOGEMENT FRANCAIS - Near «nouveaux emplois dʼagents de relation» 

2. Ελλάδα - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΡΑΚΛΕIΟΥ Α.Ε. - Ανοιχτοί δρόμοι για την ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας 

3. Ιταλία - SOC.CONS.PATTO TERRITORIALE SANGRO AVENTINO A.R.L. - Patto per qualificare e diversificare lʼimpresa sociale 

4. Ιταλία - FONDAZIONE CARITAS AMBROSIANA - Agenzia di cittadinanza 


Συμμετοχή της ΔΕΜΕΚΑΒ στην υλοποίηση του Προγράμματος

Στα πλαίσια υλοποίησης της Ενέργειας 2 η ΔΕΜΕΚΑΒ συμμετείχε στα εξής υποέργα:

Υποέργο 21

Διοργάνωση εθνικού / διεθνούς FORUM για την κοινωνική οικονομία 

Διοργανώθηκε στο Βόλο, Διεθνές Συνέδριο για την Κοινωνική Οικονομία. Η ΔΕΜΕΚΑΒ αποτέλεσε μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου ενώ συμμετείχε και στην παρουσίαση της τοπικής εφαρμογής του Προγράμματος. Επιπλέον, συμμετείχε στο πρόγραμμα των διακρατικών ανταλλαγών.

Υποέργο 24

Αντικείμενο αυτού του υποέργου ήταν η ανάπτυξη προτύπου συστήματος ανάδειξης και τεκμηρίωσης νέων επαγγελμάτων στους τομείς των κοινωνικών υπηρεσιών, του τουρισμού, του πολιτισμού, του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής. Η ΔΕΜΕΚΑΒ ανέλαβε και ολοκλήρωσε την τεκμηρίωση του επαγγελματικού προφίλ του «Περιβαλλοντικού Επιθεωρητή». 

Υποέργο 36

Αντικείμενο αυτού το υποέργου ήταν η δημιουργία, πιλοτική λειτουργία και βήμα - βήμα υποστήριξη επιχειρήσεων / συνεταιρισμών κοινωνικού σκοπού για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στη Μαγνησία 

Η ΔΕΜΕΚΑΒ δραστηριοποιήθηκε στην προώθηση της επιχειρηματικότητας στον τομέα της ανακύκλωσης ειδικών αποβλήτων. Έτσι, ανέπτυξε σειρά επαφών με τους ιδιοκτήτες συνεργείων αυτοκινήτων της περιοχής, μέσω του Συλλόγου τους (ΣΙΣΑ). Οι επαφές είχαν χαρακτήρα ενημερωτικό και εκπαιδευτικό και στόχευαν στην ανάπτυξη δράσεων στον τομέα της ανακύκλωσης των ειδικών αποβλήτων των συνεργείων. Η προσπάθεια ολοκληρώθηκε με την σύνταξη και υποβολή προς το ΣΙΣΑ ενός επιχειρηματικού σχεδίου (business plan) για τον τομέα της συλλογής και ανακύκλωσης των ειδικών αποβλήτων των συνεργείων.


 

Σχετικοί σύνδεσμοι