Τα νέα της εταιρείας
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

Η Αναπτυξιακή Βόλου Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Βόλου (ΑΝ.Ε.ΒΟ. Α.Ε.), ενδιαφέρεται για την πρόσληψη ειδικών συνεργατών – συμβούλου δημοσίων σχέσεων και δημοσιότητας και τεχνικού συμβούλου, με σύμβαση έργου.

Σύμβουλος δημοσίων σχέσεων & δημοσιότητας
Απαιτούμενα προσόντα

-Απόφοιτος σχολής Δημοσιογραφίας

Ειδικά προσόντα
-Επαγγελαμτική εμπειρία τουλάχιστον (7) ετών ως Προϊστάμενος Τμήματος Σύνταξης Εφημερίδας
-Γνώση της Αγγλικής και Γαλλικής γλώσσας
-Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ

Τεχνικός Σύμβουλος
Απαιτούμενα προσόντα

-Δίπλωμα Μηχανικού Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης ή αντίστοιχο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της Ααλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας

Εδικά προσόντα
-Μεταπτυχιακές σπουδές και ειδική εμπειρία τουλάχιστον (5) ετών στις χωρικές δυναμικές και αγροτική χωροταξία
-Γνώση της Αγγλικής, Γαλλικής και Ιταλικής γλώσσας
-Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ και ειδικότερα σχεδιαστικών προγραμμάτων

Δικαίωμα συμμετοχής
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά πρόσωπα εγγεγραμμένα στο Μητρώο Συνεργατών & Εμπειρογνώμων της Εταιρείας βάσει της υπ. αριθμ. 2/2015 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνία στο τηλέφωνο 2421028251, fax: 2421028255

Ατήσεις με συνημμένο Βιογραφικό Σημείωμα και τα απαραίτητα πιστοποιητικά σπουδών και εμπειρίας με υπόμνημα αναλυτικής παρουσίασης εργασιών, θα γίνονται δεκτές μέχρι την Πέμπτη 26 Μαρτίου 2015 στα γραφεία της Επιχείρησης, Λαχανά 5 - Λήμνου, Βόλος.

Ο Πρόεδρος της ΑΝ.Ε.ΒΟ. Α.Ε.
Ανδρέας Ζέρβας


Κατεβάστε ΕΔΩ το σχετικό αρχείο σε μορφή pdf
Σχετικοί σύνδεσμοι