Προκηρύξεις
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Βόλου Α.Ε. (ΑΝ.Ε.ΒΟ. Α.Ε.) βάσει της υπʼ αριθμ. 2/2015 (ΑΔΑ: ΩΗΩ8ΟΡΘ0-4Κ8) Απόφασης της 34ης/20.01.2015 Τακτικής Συνεδρίασης του Διοικητικού της Συμβουλίου ανακοινώνει την κατάρτιση Μητρώου Εξωτερικών Συνεργατών & Εμπειρογνωμόνων των δράσεων που υλοποιεί και καλεί τους ενδιαφερόμενους - Φυσικά Πρόσωπα που επιθυμούν να συμπεριληφθούν σε αυτό, εφόσον πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις, να υποβάλουν σχετική αίτηση εγγραφής.

Αναλυτικά την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα την βρείτε εδώ, καθώς και τα σχετικά έγγραφα:

1. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΜΗΤΡΩΟ

2. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ - ΑΝΕΒΟ ΑΕ

3. ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Σχετικοί σύνδεσμοι