Προκηρύξεις
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ για τη σύναψη Συμβάσεων Ανάθεσης Έργου

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Βόλου (ΑΝ.Ε.ΒΟ. Α.Ε.), σε εφαρμογή της Απόφασης αρ. 18α /23-09-2013 του Διοικητικού Συμβουλίου, ανακοινώνει ότι προτίθεται να συνεργαστεί, με σχέση σύμβασης έργου, με: δύο (2) ΠΕ Μηχανικούς Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, ένα (1) ΠΕ Περιβαλλοντολόγο, ένα (1) ΠΕ Οικονομολόγο.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η υλοποίηση του έργου: «Προώθηση Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας στο Βόλο»  της δράσης 3 «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013». 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν Φάκελο Συμμετοχής με τα απαραίτητα δικαιολογητικά (ιδιοχείρως, ταχυδρομικώς ή με ταχυμεταφορά) στα Γραφεία της Εταιρείας, ώστε να πρωτοκολληθούν μέχρι την Τρίτη 25/02/2014 και ώρα 14:00.

Το αναλυτικό περιεχόμενο και τα παραρτήματα της Πρόσκλησης θα διατίθεται στα γραφεία της ΑΝΕΒΟ, Λαχανά 5 - Λήμνου, 38 334, Βόλος, καθώς και από το διαδίκτυο στους παρακάτω συνδέσμους: 

Αναλυτική Πρόσκληση

Παραρτήματα


Ο Πρόεδρος της ΑΝ.Ε.ΒΟ. Α.Ε.       ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΟΥΝΑΣΣχετικοί σύνδεσμοι