Δελτία τύπου
Προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης (Ενεργειακή ανάπτυξη, αποδοτικότητα & κατανάλωση)

Η ενέργεια είναι ένα σημαντικό εργαλείο για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη του τόπου καθώς και για την βελτίωση της ποιότητας ζωής του ανθρώπου. Εντούτοις ένα μεγάλο μέρος της παγκόσμιας ενέργειας, παράγεται αυτήν την περίοδο και καταναλώνεται με τρόπους που δεν μπορούν να συνεχιστούν εάν η τεχνολογία δεν αλλάξει και η ζήτηση ενέργειας συνεχίσει να αυξάνει.

Για αυτό το λόγο ο έλεγχος των ατμοσφαιρικών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και άλλων αερίων και ουσιών επιτυγχάνεται μέσω της απόδοσης της παραγωγής, της μετάδοσης, διανομής και κατανάλωσης της ενέργειας, και της ανάπτυξης της εμπιστοσύνης στα περιβαλλοντικά βιώσιμα ενεργειακά συστήματα, ιδιαίτερα στις νέες και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Όλες οι πηγές ενέργειας θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν με τρόπους που σέβονται την ανθρώπινη υγεία, την ατμόσφαιρα και το περιβάλλον συνολικά.  
Στις μέρες μας, υπάρχουν πολλές ανεκμετάλλευτες ευκαιρίες για την εξοικονόμηση ενέργειας και την προώθηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αλλά δυστυχώς οι συνθήκες αγοράς δεν βοηθούν πάντα προς αυτή την κατεύθυνση. Για πρώτη φορά αυτό έγινε παγκοσμίως αντιληπτό τον Ιούνιο του 1992 στο παγκόσμιο συνέδριο του Ρίο όπου κεντρικό θέμα ήταν η ανάπτυξη και το περιβάλλον στον 21ο αιώνα.  Τότε γεννήθηκε η Τοπική Ατζέντα 21 (ΤΑ21), μία διαδικασία σύμφωνα με την οποία οι τοπικές κοινωνίες σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης, καλούνται να εργαστούν από κοινού με όλους τους φορείς προκειμένου να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν δράσεις που θα εφαρμόσουν τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης σε τοπικό επίπεδο. Η συμμετοχή και η συνεργασία των τοπικών αρχών θεωρείται ιδιαίτερα καθοριστικός παράγοντας προκειμένου να υλοποιηθούν οι στόχοι που τίθενται, καθώς πολλά από τα προβλήματα και τις λύσεις που εξετάζονται από την Ατζέντα 21 αφορούν δράσεις των τοπικών φορέων. Οι τοπικές αρχές κατασκευάζουν και εκμεταλλεύονται τις οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές υποδομές, επιβλέπουν τις διαδικασίες προγραμματισμού, καταρτίζουν τοπικές περιβαλλοντικές πολιτικές και κανονισμούς και βοηθούν στην εφαρμογή των εθνικών και ευρωπαϊκών περιβαλλοντικών οδηγιών. Ως ο πιο κοντινός προς τους πολίτες διοικητικός φορέας μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικότατο ρόλο στην εκπαίδευση και κινητοποίηση των πολιτών προκειμένου να προωθηθεί η βιώσιμη ανάπτυξη.    
Στον Βόλο υπάρχουν αρκετές πρωτοβουλίες που μπορούν να ενταχτούν στην φιλοσοφία της ατζέντας 21. Η ΔΕΜΕΚΑΒ στο πλαίσιο της προώθησης μίας βιώσιμης ανάπτυξης αυτό τον καιρό συμμετέχει σε τέσσερα προγράμματα τα οποία είναι:

  • MMOVE - Αλλάζοντας Πρότυπα Κινητικότητας  (INTERREG IV C)
  • CLIM_LOCAL 2020 - Ανάπτυξη Τοπικών Σχεδίων για την μείωση των κλιματικών αλλαγών έως το 2020 (LIFE+)
  • Πρότυπα Ενεργειακής Απόδοσης στα Σχολεία (Intelligent Energy) και
  • Ενέργεια 21 (Intelligent Energy)

Το τελευταίο από τα προγράμματα αυτά (Ενέργεια 21) εντάσσεται στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Ευφυής Ενέργεια» και έχει ως στόχο την ενδυνάμωση της Τοπικής Ατζέντας 21 και την βιώσιμη ανάπτυξη στον τομέα της ενέργειας. Οι επιμέρους στόχοι είναι:

  • Να ωθήσει τους δήμους στην υπογραφή του «Συμφώνου των Δημάρχων» για την προώθηση ενός ΒΙΩΣΙΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΠΛΑΝΟΥ ΔΡΑΣΗΣ (ΒΕΠΔ).
  • Να εφοδιάσει με έναν ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΟΔΗΓΟ τους Δήμους και άλλους οργανισμούς, με οδηγίες για την δημιουργία και υλοποίηση ενός ΒΕΠΔ.
  • Να προετοιμάσει την μεθοδολογία και τα παραδείγματα για το πώς μπορεί να γίνει μία Ενεργειακή Διάγνωση σε επίπεδο Δήμων, βάσει της οποίας θα αναπτυχθεί το ΒΕΠΔ.
  • Να γίνει η ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ Η ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ  ένα αναπόσπαστο κομμάτι της Τοπικής Ατζέντα 21 και των Προγραμμάτων Βιωσιμότητας της Ε.Ε. των 27.

Στα πλαίσια του έργου «Ενέργεια 21» ετοιμάζεται ένας ενεργειακός οδηγός με την βοήθεια όλων των εταίρων (από Ισπανία, Ιταλία, Βουλγαρία, Λιθουανία και Ελλάδα) με μεθοδολογία και παραδείγματα για την κατάρτιση ενός Βιώσιμου Ενεργειακού Πλάνου Δράσης και θα είναι πολύ σύντομα έτοιμος να διανεμηθεί σε όλους τους αρμόδιους φορείς. 

Σχετικοί σύνδεσμοι