Τα νέα της εταιρείας
LIFE - Environment demonstration projects SB - MED

Τέσσερα σχολικά κτίρια του δήμου Βόλου (18ο, 27ο, 5ο και 10ο Δημοτικό σχολείο Δήμου Βόλου) συμμετείχαν στο πρόγραμμα life sb-med που αφορά το αειφορικό κτίριο, (ενίσχυση της μεταφοράς καινοτόμων τεχνικών, μεθόδων εργαλείων και μηχανισμών εφαρμογής του αειφορικού κτιρίου στην περιοχή της Μεσογείου.)

Το πρόγραμμα διήρκησε 30 μήνες και στόχευε στην δημιουργία κοινής θεώρησης της ιδέας και πρακτικής του «αειφορικού κτιρίου» στην περιοχή της Μεσογείου , ενισχύοντας την μεταφορά ιδεών από Βόρειες χώρες που έχουν αναπτύξει σχετική τεχνογνωσία σε περιοχές της Μεσογείου (Γαλλία, Ελλάδα). Για τον σκοπό αυτό επιλέχθηκε ως επιδεικτική περίπτωση μια συγκεκριμένη χρήση κτιρίων που έχει υψηλή εκπαιδευτική αξία και αξία ευαισθητοποίησης, τα εκπαιδευτικά σχολικά / κτίρια
    
 Ένα δεύτερο αποτέλεσμα του προγράμματος ήταν η ανάπτυξη και εφαρμογή αειφορικού και οικολογικού σχεδιασμού σε σχολικά κτίρια μέσω συμμετοχής της τοπικής κοινότητας και των ίδιων των μαθητών και η ανταλλαγή σχετικής εμπειρίας μεταξύ των συμμετεχουσών πόλεων και χωρών για εκπαιδευτικούς λόγους και λόγους περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης.

Σχετικοί σύνδεσμοι