Τα νέα της εταιρείας
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών έχει δημοσιευτεί πρόκληση ενίσχυσης επιχειρήσεων στο πλαίσιο υλοποίησης των Ολοκληρωμένων Δράσεων Αστικής Ανάπτυξης του Π.Ε.Π. Θεσσαλίας, με συνολικό προϋπολογισμό δημόσιας δαπάνης που ανέρχεται σε 3.000.000€.

Με το παρόν πρόγραμμα ενισχύονται υφιστάμενες και υπό ίδρυση επιχειρήσεις που βρίσκονται σε συγκεκριμένες αστικές Ζώνες της Περιφέρειας οι οποίες αντιμετωπίζουν μείζονα αναπτυξιακά προβλήματα ή προβλήματα υποβάθμισης, με αντικείμενο τη Μεταποίηση, Τουρισμό (μόνο υφιστάμενες επιχειρήσεις), Εμπόριο και Παροχή Υπηρεσιών.

Αφορά επιχειρήσεις με ετήσιο κύκλο εργασιών ή σύνολο ενεργητικού από 10.000 € - 10.000.000 € και αριθμό απασχολούμενων από 0 - 50 άτομα.

Το ποσοστό επιχορήγησης ανέρχεται στο 60% του προϋπολογισμού της επένδυσης, ο οποίος μπορεί να κυμαίνεται από δέκα χιλιάδες ευρώ (10.000€) έως εκατόν εξήντα πέντε χιλιάδες ευρώ (165.000€), με ελάχιστη ίδια συμμετοχή του επενδυτή το 20% του προϋπολογισμού.
 
Στο πλαίσιο της παρούσας προκήρυξης, αιτήσεις με τις επενδυτικές προτάσεις υποβάλλονται από 1 Νοεμβρίου 2006 έως και 19 Ιανουαρίου 2007 σε συγκεκριμένα υποκαταστήματα των συνεργαζομένων Τραπεζών.

Η επιλέξιμη αστική ζώνη του Δήμου Βόλου βρίσκεται στην περιοχή Νεάπολης και Παλαιών και οριοθετείται από τις οδούς: Φερών, Παγασών, Νεαπόλεως, Λαρίσης, Γκούρα, Αναγνωστοπούλου, Πλαπούτα, Κοδριγκτώνος, Αθηνών, Σέκερη, Λαμπράκη, όπως απεικονίζεται στον χάρτη:
   
 
Για την κατάθεση επενδυτικής πρότασης, απαραίτητο δικαιολογητικό αποτελεί η βεβαίωση για τη θέση της υφιστάμενης ή υπό ίδρυση επιχείρησης εντός των ορίων της επιλέξιμης αστικής ζώνης, η οποία χορηγείται από τον συντονιστή του προγράμματος για τον Δήμο Βόλου στα γραφεία της ΔΕΜΕΚΑΒ, Λαχανά 5 - Λήμνου, στα Παλιά, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου.

Πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα Ενίσχυσης Επιχειρήσεων και την επιλέξιμη περιοχή παρέχονται από τη ΔΕΜΕΚΑΒ στο τηλ: 24210-28251 και την Αναπτυξιακή Εταιρεία του Επιμελητηρίου Μαγνησίας στο τηλ: 24210-23766, καθώς και στο διαδίκτυο στη διεύθυνση www.ependyseis.gr

Σχετικοί σύνδεσμοι