Προκηρύξεις
Πρόσκληση για τη σύναψη Συμβάσεων Ανάθεσης Έργου

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Βόλου (ΑΝ.Ε.ΒΟ. Α.Ε.), σε εφαρμογή των Αποφάςεων αρ. 3/15-03-2017 & 11/11-07-2017 του Διοικητικού Συμβουλίου, ανακοινώνει ότι προτίθεται να συνεργαστεί, με σχέση σύμβασης έργου, με: (1) ΠΕ Μηχανικό Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης και ένα (1) ΤΕ Μηχανικό Έργων Υποδομής.

Αντικείμενο τησ σύμβασης είναι η Επιστημονική και Τεχνική Υποστήριξη της Επιχείρηςης:

α) για τη συταξη και παρακολούθηση Σχεδίων Δράσης Αειφορικής Ενέργειας
β) για Ενεργειακές Επιθεωρήσεις Κτιρίων και
 γ) για τη δημιουργία ταυτότητας ακινήτων και τη σύνταξη σχεδίων λειτουργίας τους με βάση τις αρχές της αειφορίας» καθώς και
 δ) για τον σχεδιασμό και υποβολή προτάσεων, την εκπόνηση μελετών και την υλοποίηση έργων και δράσεων ολοκληρωμένων ή στοχευμένων παρεμβάσεων που έχει αναλάβει ή πρόκειται να αναλάβει η Εταιρεία.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν Φάκελο Συμμετοχής με τα απαραίτητα δικαιολογητικά (ιδιοχείρως, ταχυδρομικώς ή με ταχυμεταφορά) στα Γραφεία της Εταιρείας, ώστε να πρωτοκολληθούν μέχρι την Τρίτη 25/07/2017 και ώρα 15.00.
Θα δοθεί προτεραιότητα σε Φυσικά πρόσωπα εγγεγραμμένα στο Μητρώο Συνεργατών & Εμπειρογνωμόνων της ΑΝ.Ε.ΒΟ. Α.Ε., βάσει της υπ. αριθμ. 2/2015 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (Περίληψη)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (Αναλυτική)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

Ο Πρόεδρος της ΑΝ.Ε.ΒΟ. Α.Ε.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΑΛΑΤΗΣ

Σχετικοί σύνδεσμοι