Προκηρύξεις

ΤοπΣΑ - Πίνακας Τελικής Κατάταξης Υποψηφίων
Πίνακας Τελικής Κατάταξης Υποψηφίων για την υλοποίηση του έργου: «+ΕΡΓΑΣΙΕΣ – Τοπικές Πρωτοβουλίες για νέες Ευκαιρίες Απασχόλησης στο Βόλο» ...περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ της πρόσκλησης για τη σύναψη Συμβάσεων Ανάθεσης Έργου
Ανακοινώθηκε ο Πίνακας Προσωρινής Κατάταξης Υποψηφίων μετά την αξιολόγηση των αιτήσεων των υποψηφίων από την Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής Προσωπικού....περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ της πρόσκλησης για τη σύναψη Συμβάσεων Ανάθεσης Έργου
Ανακοινώθηκε ο Πίνακας Προσωρινής Κατάταξης Υποψηφίων μετά την αξιολόγηση των αιτήσεων των υποψηφίων από την Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής Προσωπικού....περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ για τη σύναψη Συμβάσεων Ανάθεσης Έργου
Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Βόλου (ΑΝ.Ε.ΒΟ. Α.Ε.), σε εφαρμογή της Απόφασης αρ. 18β/23-09-2013 του Διοικητικού Συμβουλίου,ανακοινώνει ...περισσότερα