Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Βόλου (ΑΝ.Ε.ΒΟ. Α.Ε.) είναι ένας δυναμικός οργανισμός που έχει προορισμό τη βελτίωση των δομών της πόλης, μέσω του σχεδιασμού, προγραμματισμού και της υλοποίησης αναπτυξιακών έργων. Υποστηρίζει την επιχειρησιακή λειτουργία του Δήμου Βόλου και υπηρετεί το όραμα της διαρκούς εξέλιξης  του Βόλου σε μία σύγχρονη, ευρωπαϊκή πόλη.

Η μακρόχρονη εμπειρία του προσωπικού της και η συμμετοχή της σε δεκάδες Ευρωπαϊκά και Εθνικά προγράμματα την καθιστά ικανή να συμμετέχει με σοβαρότητα και αποτελεσματικότητα στο σχεδιασμό, τη διαχείριση και την υλοποίηση χρηματοδοτούμενων από την Ε.Ε. και της Ελλάδος έργων και πρωτοβουλιών, έχοντας στη διάθεσή της όλα εκείνα τα στοιχεία που απαιτούνται για το σκοπό αυτό.

....περισσότερα
Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα EDUCEN: Καταστροφές σε αστικά κέντρα στην Ευρώπη Δίκτυο
Πολιτισμικών Εμπειρογνωμόνων (3C – Cities, Cultures, Catastrophes)
Το Πρόγραμμα αποσκοπεί στην αναγνώριση δράσεων προκειμένου η ιδιαίτερη κουλτούρα και η πολιτισμική διαφορετικότητα να αξιοποιηθούν, γνωστικά και πρακτικά, για την πρόληψη, το μετριασμό, την αντιμετώπιση και την προσαρμογή σε κινδύνους καταστροφής

Κατηγορία: Αστικό περιβάλλον

Τοπικά Σχέδια Απασχόλησης (ΤοπΣΑ)
«+ΕΡΓΑΣΙΕΣ – Τοπικές Πρωτοβουλίες για νέες Ευκαιρίες Απασχόλησης στο Βόλο»
Κεντρικός στόχος του προγράμματος είναι η προώθηση της απασχόλησης για ανέργους, ως αποτέλεσμα διάγνωσης εξειδικευμένων τοπικών αναγκών και ανάδειξης των αναπτυξιακών δυνατοτήτων της περιοχής παρέμβασης. Πιο συγκεκριμένα η Πράξη στοχεύει στην μείωση του ποσοστού ανεργίας ενισχύοντας τη δημιουργία κοινωνικών επιχειρήσεων στους τομείς του Τουρισμού, του Πολιτισμού, του Αθλητισμού και της Πρωτογενούς παραγωγής από 80 ανέργους που ανήκουν στο γενικό πληθυσμό και τις δύο ειδικές κατηγορίες, που ορίζει το Πλαίσιο, με απώτερο σκοπό την προώθηση της επιχειρηματικότητας στο διευρυμένο Δήμο Βόλου.

Κατηγορία: Τοπική ανάπτυξη

ΤΟΠΕΚΟ
Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες
Κεντρικός στόχος του προγράμματος είναι η πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού των ευπαθών κοινωνικά ομάδων, οι οποίες πλήττονται ιδιαίτερα από την οικονομική κρίση, μέσω της ένταξης και επανένταξης στην αγορά εργασίας. Ειδικότερα, μέσω του προγράμματος, οι άνεργοι ωφελούμενοι θα αποκτήσουν τις αναγκαίες γνώσεις και δεξιότητες ώστε να έχουν περισσότερες ευκαιρίες απασχόλησης στην τοπική αγορά εργασίας.

Κατηγορία: Τοπική ανάπτυξη